OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Administratorem danych osobowych portalu SaleRezerwacje.pl jest TresCor sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościuszki 57. Dane będą przetwarzane przez TresCor sp. z o.o. w związku z realizacją umowy oraz w celach marketingowych. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@trescor.pl

Podanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych jest dobrowolne, natomiast podanie danych w celu realizacji umowy jest niezbędne do jej zawarcia. Konsekwencją odmowy podania danych lub podanie nieprawidłowych danych w związku z realizacją umowy będzie uniemożliwiało jej zawarcie.

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane przez TresCor sp. z o.o. przez okres pięciu pełnych lat kalendarzowych, liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody. Dane osobowe przetwarzane w ramach realizacji umowy i w celu ich archiwizacji przechowywane będą przez 50 lat. Administrator danych może jednak zachować ograniczoną część danych w celu wykazania zgodności z przepisami.

Zgodnie z obowiązującym prawem podane dane osobowe mogą zostać przekazane:
1) podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora - w szczególności podwykonawcom usług;
2) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
3) podmiotom bezpośrednio lub pośrednio, kapitałowo lub osobowo powiązanym z Administratorem.

Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy obowiązującego prawa.

Podane dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez analizę danych w zakresie lokalizacji klienta, historii zamówień, konsekwencją takiego przetwarzania będzie przedstawienie dedykowanej oferty (wynajmu sal).

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO – REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

Administratorem danych osobowych jest Trescor sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościuszki 57.

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane:

1) w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
2) w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia);
3) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt. 2 oraz pkt. 3 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 2 tygodni po zakończeniu rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres jednego roku, liczonego od dnia 1 stycznia następującego po dacie złożenia aplikacji.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@trescor.pl

Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1) w zakresie realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych
2) w zakresie wizerunku udostępnionego przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych
3) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Administratora danych.