POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Regulamin określa zasady rezerwacji Sal oraz zamawiania ewentualnych Usług dodatkowych związanych z rezerwowaną Salą za pośrednictwem Portalu bądź w inny sposób porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie lub mailowo.

2.  Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

     a. Administrator – TresCor sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu [61-891] przy ulicy Tadeusza Kościuszki 57, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116522 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 50 000,00 zł, NIP 778-134-29-33, REGON 631256410.Sale – wszelkie sale bądź inne powierzchnie zlokalizowane w obiektach znajdujących się w dyspozycji Administratora bądź udostępnione za pośrednictwem Portalu na zasadach określonych w Regulaminie.

     b. Portal – strona internetowa pod adresem: www.salerezerwacje.pl

     c. Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady rezerwacji i wynajmu Sal oraz świadczenia usług dodatkowych.

     d. Wynajmujący – podmiot, który za pośrednictwem Portalu udostępnia Sale na zasadach określonych w Regulaminie.

     e. Najemca – podmiot dokonujący rezerwacji, wynajmu lub korzystający z usług dodatkowych, za pośrednictwem Portalu.

     f. Uczestnik – osoba korzystająca z wynajętych przez Najemcę Sal.

     g. Umowa najmu – oznacza umowę zawartą pomiędzy Administratorem bądź Wynajmującym a Najemcą, której przedmiotem jest najem Sal oraz ewentualne związane z najmem świadczenie usług dodatkowych.

     h. Usługi dodatkowe – wszelkie świadczenia wskazane na stronach Portalu dostępne w przypadku zawarcia Umowy najmu.

ZASADY REZERWACJI

§ 2.

1. Zawarcie Umowy najmu odbywa się na podstawie dokonanej przez Najemcę rezerwacji Sali (zamówienie) oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Administratora.

2. Złożenie zamówienia może być dokonane przez Najemcę za pomocą:

    a. Portalu,

    b. drogą mailową na adres umieszczony na Portalu,

    c. telefonicznie – pod numerem telefonu wskazanym na Portalu.

3. Każde zgłoszenie rezerwacji musi zawierać następujące elementy:

    a. nazwę Najemcy,

    b. dane osoby kontaktowej,

    c. telefon kontaktowy,

    d. datę rezerwacji,

    e. dokładny czas trwania Umowy najmu,

    f. miejsce najmu,

    g. dane do faktury.

4. Wraz z dokonaniem rezerwacji Sal Najemca może zamówić Usługi dodatkowe.

5. W przypadku złożenia zamówienia za pomocą Portalu, Najemca ma obowiązek potwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie na link przesłany na adres mailowy wskazany podczas składania zamówienia, w ciągu 1 dnia roboczego od momentu dokonania zamówienia. W przypadku nie potwierdzenia złożenia zamówienia, po upływie tego terminu zostanie ono anulowane.

6. W przypadku złożenia zamówienia drogą mailową lub telefonicznie, Najemca ma obowiązek potwierdzić zamówienie przesyłając maila akceptującego otrzymany od Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej, opis zamówienia, w ciągu 1 dnia roboczego od momentu dokonania zamówienia. W przypadku nie potwierdzenia złożenia zamówienia, po upływie tego terminu zostanie ono anulowane.

7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia dokonywane jest przez Administratora drogą mailową w terminie do 2 dni roboczych od daty zamówienia licząc od dnia następnego po dniu potwierdzenia złożenia zamówienia.

8. Tylko potwierdzenie złożenia zamówienia dokonane przez Najemcę i potwierdzenie przyjęcia zamówienia dokonane przez Administratora jest równoznaczne z zawarciem Umowy najmu.

9. Złożenie zamówienia bez rejestracji na portalu www.salerezerwacje.pl równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.

§ 3.

1. Odstąpienie od Umowy najmu i rezygnacja z zamówionych usług dodatkowych możliwe są w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, jednak nie później niż 4 dni robocze przed terminem rozpoczęcia najmu. W takim wypadku Administrator nie naliczy żadnych opłat. Odstąpienie musi zostać zgłoszone przez Najemcę drogą mailową na adres e-mail: kontakt@salerezerwacje.pl, z podaniem numeru zamówienia.

2. W przypadku odstąpienia w terminie późniejszym niż 4 dni robocze przed terminem rozpoczęcia najmu, Administrator ma prawo obciążyć Najemcę pełnym kosztem najmu oraz zamówionych przez niego Usług dodatkowych.

3. Administrator może zażądać od Najemcy nieodwołalnego potwierdzenia zamówienia w terminie wcześniejszym niż 4 dni przed realizacją. W takim wypadku do odstąpienia, niezależnie od czasu jego złożenia, zastosowanie ma ust. 2 powyżej.

OPŁATY

§ 4.

1. Opłata za Sale i Usługi dodatkowe zamówione przez Najemcę naliczana jest zgodnie z zawartą Umową najmu, niezależnie od faktycznego czasu wykorzystania Sal oraz niezależnie od faktycznego wykorzystania Usług dodatkowych zamówionych przez Najemcę, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. W przypadku przedłużenia czasu najmu Sal powyżej wynikającego z Umowy najmu, Administrator uprawniony jest do naliczania dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą godzinę najmu zgodnie z cenami wskazanymi na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do zwiększenia Usług dodatkowych.

3. W przypadku wykorzystania Usług dodatkowych wcześniej nie zamówionych, Administrator uprawniony jest do naliczania dodatkowej opłaty zgodnie z uprzednio przedstawioną dodatkową ofertą na te usługi.

SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

§ 5.

1. Opłata za wynajem sali dokonywana jest na podstawie faktury proforma w terminie uwzględnionym na dokumencie.

2. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Administratora po wykonaniu Umowy najmu.

3. Najemca poprzez zawarcie Umowy najmu wyraża zgodę na wystawianie przez Administratora i otrzymywanie faktury w formie elektronicznej zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 29 lipca 2011 r (Dz.U. Nr 177, poz. 1054) na wskazany w zamówieniu adres mailowy.

4. Termin płatności określony jest każdorazowo na fakturze i wynosi 7 dni od dnia otrzymania faktury przez Najemcę

5. Za moment otrzymania zapłaty uważa się moment zaksięgowania środków na koncie bankowym wskazanym na fakturze.

6. W przypadku gdy Najemca przekroczy termin płatności którejkolwiek z faktur lub częściowych płatności, Administrator ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych lub anulowania wszelkich przyszłych zamówień Sal dokonanych przez Najemcę, jak również do rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym wszystkich zawartych Umów najmu.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 6.

1. Sala otwierana jest na 15 min przed rozpoczęciem okresu najmu określonego w Umowie najmu.

2. Zwrot wynajętej przez Najemcę Sali powinien nastąpić w ciągu 15 minut od zakończenia okresu użytkowania Sali.

3. Portal zastrzega sobie możliwość określania minimalnego czasu wynajmu sali w wybranych obiektach. Minimalny czas wynajmu to 3h. 

§ 7.

1. Najemca nie ma prawa podnajmowania, użyczania lub udostępniania Sal podmiotom trzecim bez pisemnej zgody Administratora.

2. Korzystanie przez Najemcę podczas wynajmowania Sal z własnych Usług dodatkowych, w szczególności z własnego cateringu lub serwisu kawowego możliwe jest po otrzymaniu stosownego pozwolenia od Administratora. Pozwolenie takie wymaga formy pisemnej, wraz z określeniem warunków finansowych i organizacyjnych korzystania.

3. W przypadku braku uzyskania powyższego pozwolenia przed planowanym terminem najmu Sali, Administrator ma prawo do naliczenia kary umownej, w wysokości podwójnej pełnej opłaty za najem Sali, za każdy dzień korzystania z własnych Usług dodatkowych, w szczególności z własnego cateringu lub serwisu kawowego.

4. W przypadku zamówienia Usług dodatkowych bezpośrednio u dostawcy, wymagana jest akceptacja dostawcy przez Administratora. W takiej sytuacji Najemca zobowiązany jest do przekazania Administratorowi danych kontaktowych podmiotów świadczących Usługi dodatkowe.

OBOWIĄZKI NAJEMCY I UCZESTNIKÓW

§ 8.

1. Najemca jest zobowiązany do:

    a. korzystania z Sali zgodnie z jej przeznaczeniem,

    b. utrzymywania porządku i czystości w najmowanych Salach, jak również na terenie całego obiektu oraz wokół niego w stosunku do Uczestników,

    c. przestrzegania przepisów sanitarnych, bhp i p. poż.,

    d. usunięcia wszystkich wniesionych do Sali materiałów szkoleniowych, promocyjno-informacyjnych i im podobnych po zakończeniu najmu,

    e. zapewnienia sprzątnięcia przez firmę cateringową Sal, usunięcia odpadów po posiłkach, w szczególności tych, w których udostępniono posiłki lub sprzątnięcia tych pomieszczeń na własną rękę przez Najemcę w przypadku uzyskania uprzedniej zgody na wynajęcie takich usług we własnym zakresie, 

    f. zapewnienia dozoru odzieży wierzchniej pozostawionej przez Uczestników,

    g. pozostawienia Sali po zakończeniu najmu w takim stanie, w jakim została mu przekazana.

2. Najemca, rezerwując Salę, może zamówić Usługi dodatkowe wskazane na Portalu w cenach i na warunkach określonych w zamówieniu bądź ustalonych indywidualnie.

§ 9.

1. Odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z najmem ponosi Najemca, w szczególności odnosi się to do utraty, ubytku, uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu, odzieży wierzchniej lub innych przedmiotów Najemcy bądź Uczestników.

2. Najemca ponosi odpowiedzialność wobec Administratora lub Wynajmującego za wszelkie szkody i straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania wynajętej powierzchni, w tym w szczególności za zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież wyposażenia.

3. W przypadku stwierdzenia szkody lub straty wynikłej z niewłaściwego użytkowania wynajmowanych pomieszczeń osoba wskazana przez Administratora stworzy dokumentację uszkodzenia wraz z kosztorysem napraw, następnie dokona napraw zgodnie z kosztorysem, którego kopie prześle na adres Najemcy. Najemca pokryje w całości koszty usunięcia uszkodzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.

4. Za szkody związane z działalnością podmiotów świadczących usługi dodatkowe, działających na zlecenie Najemcy, odpowiada on jak za własne działania. Najemca odpowiada za czyny i działania Uczestników jak za swoje własne.

5. Najemca dokonuje ubezpieczenia Uczestników na własny koszt i ryzyko. Administrator lub Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej, karnej za zaistniałe zdarzenia w trakcie najmu, jak i w czasie poprzedzającym oraz po zakończeniu najmu.

POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

§ 10.

1. Wszelkie prace podejmowane na terenie wynajmowanych Sal, w szczególności montaż, demontaż standów, punktów informacyjno-promocyjnych, dodatkowego oświetlenia i nagłośnienia, elementów wystroju lub wyposażenia itp., mogą być prowadzone wyłącznie w uzgodnieniu z Administratorem lub Wynajmującym.

2. Niedozwolona jest zmiana wystroju Sal, przestawianie stołów, zamontowanego sprzętu itp. bez wcześniejszej konsultacji z Administratorem lub Wynajmującym.

3. Na terenie wynajmowanych Sal obowiązuje całkowity zakaz palenia.

4. Standy reklamowe Administratora są integralnym elementem wyposażenia Sal i Najemca nie może zmieniać miejsca ich ekspozycji bez zgody Administratora.

5. Najemca powinien zgłosić Administratorowi listę osób odpowiedzialnych za Sale ze strony Najemcy.

6. Klucze do Sal wydawane są osobom upoważnionym przez Najemcę i podanym w trakcie dokonywania rezerwacji. Klucze powinny być zwracane niezwłocznie po zakończeniu Najmu.

§ 11.

1. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia Sal, jeżeli charakter organizowanego wydarzenia jest sprzeczny z przepisami prawa lub w sposób negatywny może wpłynąć na wizerunek Administratora, Wynajmującego lub podmiotów z nimi współpracujących.

2. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia Sal firmom, instytucjom, organizacjom lub osobom fizycznym, które nie przestrzegały postanowień Regulaminu we wcześniejszym terminie.

REKLAMACJE

§ 12.

1. Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi przez dostawcę lub opiekuna klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej bądź osobiście na adres: ul. T. Kościuszki 57, 61-891 Poznań.

2. Reklamacja powinna zawierać nazwę firmy składającej reklamację, imię i nazwisko osoby składającej reklamacje, adres email oraz numer telefonu osoby kontaktowej w sprawie reklamacji, a także datę zamówienia usługi której dotyczy reklamacja, numer zamówienia oraz opis reklamacji wraz z dokumentacją fotograficzną.

3. Reklamacje posiadające wymaganą formę oraz treść będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.

4. Klient ma prawo do składania reklamacji w terminie do 7 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi.

5. Reklamacja niespełniająca warunków określonych w pkt. 2 oraz 4 pozostanie bez rozpatrzenia.

6. W przypadku odrzucenia reklamacji klient zostanie szczegółowo poinformowany o przyczynie odmowy uwzględnienia reklamacji w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji w formie elektronicznej lub na życzenie klienta na papierze, wówczas odpowiedź wysyłana będzie za pomocą poczty tradycyjnej na wskazany przez klienta adres.

7. Jeżeli klient nie zgadza się z decyzją o odrzuceniu reklamacji, może skierować sprawę na drogę sądową.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 13.

1. Administrator chroni dane osobowe Najemcy, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa. Polityka prywatności opublikowana na stronie www.salerezerwacje.pl w zakładce Regulamin - Polityka prywatności, stanowi element Umowy najmu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.

1. Złożenie zamówienia przez Najemcę oznacza akceptację Regulaminu.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i jakość prezentowanych i wykorzystywanych w czasie najmu materiałów.

3. W przypadku jakichkolwiek roszczeń i sporów między Stronami sądem właściwym miejscowo jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.

4. Usługi dostarczane przez Administratora dostępne są wyłącznie do użytku Najemcy. W związku z tym, Administrator nie wyraża zgody na odsprzedaż zawartości stron Portalu, umieszczania na innych stronach głębokich linków (deep-link) do stron Portalu, wykorzystywania ich, kopiowania, używania specjalnych programów do przeszukiwania zawartości stron, prezentowania, pobierania i rozpowszechniania jakichkolwiek treści lub informacji, oprogramowania, produktów lub usług dostępnych na Portalu w jakichkolwiek celach i działaniach komercyjnych lub konkurencyjnych.

5. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do obowiązującego Regulaminu, o których Najemca zostanie poinformowany drogą mailową. Wszystkie zmiany są wprowadzone na bieżąco do treści Regulaminu i publikowane na stronie www.salerezerwacje.pl w zakładce Regulamin.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 02.07.2014 roku.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych jest TresCor sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu [61-891] przy ulicy Tadeusza Kościuszki 57, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116522 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 50 000,00 zł, NIP 778-134-29-33, REGON 631256410.

Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji umowy oraz w celach marketingowych i reklamowych. Podanie danych osobowych, które przetwarzane będą w celach marketingowych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie. 

DANE, KTÓRE ZBIERAMY O TOBIE

Dane dotyczące rejestracji

Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie.

Dane dotyczące rezerwacji

Podczas procesu rezerwacji zapytamy Cię o nazwę firmy, NIP, adres, imię, nazwisko, tel. kontaktowy, e-mail oraz o nazwisko osoby upoważnionej do odbioru kluczy.

Dane zbierane automatycznie (Cookies)

Podczas Twojej wizyty na naszym portalu, automatycznie zbierane są dane statystyczne dotyczące Twojej wizyty. (Cookies)

Dane zbierane podczas kontaktu

Kiedy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty email, przekazujesz nam swoje dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres email, itp.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE?

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych ze złożeniem oraz realizacją zamówień, oraz w celach marketingowych i promocyjnych. 

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane przede wszystkim do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja nie jest obowiązkowa, ale niesie ze sobą szereg korzyści, m.in.:

- ułatwi zarządzanie przyszłymi rezerwacjami,

- pomoże w organizacji wydarzeń dzięki przejrzystemu kalendarzowi,

- uporządkuje zakończone transakcje, do których z łatwością powrócisz.

Dane zbierane podczas rezerwacji będą wykorzystywane w procesie rezerwacji.

Dane przetwarzane w celach marketingowych, będą służyły m.in. do:

- do wyświetlania targetowanych reklam,

- do wysyłki bezpłatnego newslettera z informacjami o aktualnych promocjach. Newsletter wysyłany będzie tylko do użytkowników, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie i nigdy nie będzie wykorzystywany do rozsyłania reklam lub informacji osób trzecich. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z newslettera.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do statystycznej analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.(więcej informacji w Polityce Cookies)

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a naszym serwisem, będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie lub realizację rezerwacji.

Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

W przypadku naruszenia „Regulaminu Portalu Salerezerwacje.pl”, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W JAKI SPOSÓB BĘDZIEMY SIĘ Z TOBĄ KONTAKTOWAĆ?

Po dokonaniu zamówienia otrzymasz od nas emaile dotyczące Twojej rezerwacji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie.

Przechowywanie danych

Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U 2016 poz. 922). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze tego serwisu w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa. 

Powierzenie przetwarzania danych

W celach związanych z realizacją umowy, dane osobowe Klienta mogą zostać powierzone podmiotom współpracującym z Administratorem Danych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień umowy.

DOKONYWANIE ZAMIAN DANYCH

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U 2016 poz. 922) masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu zakładki Edycja Danych, możesz zmienić swoje dane.

Jeśli chciałbyś usunąć swoje dane osobowe, możesz zgłosić taką chęć administratorowi portalu poprzez formularz kontaktowy lub wysyłając informację na adres kontakt@salerezerwacje.pl.

WYKORZYSTANIE CIASTECZEK ("COOKIES")

Nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, m. in. w celu dostosowania portalu do Twoich indywidualnych potrzeb, umożliwienia logowania oraz w celach reklamowych i statystycznych.

Strona internetowa stosuje Cookies wydajnościowe, zbierające informacje o sposobie korzystania ze serwisu, w celu zapewnienia jego lepszego działania, oraz Cookies funkcjonalne, pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki) 

Strona Internetowa wykorzystuje poniższe pliki Cookies:

1.    _utma – plik zapisywany na dysku komputera w trakcie pierwszej wizyty w serwisie. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, na podstawie którego narzędzia analityczne potrafią określić unikalnego oraz nowego użytkownika serwisu,

2.    _utmb – plik zawierający informacje na temat danej wizyty użytkownika w serwisie,

3.    _utmc – plik uzupełniający działanie pliku _utmb, ustalający konieczność indeksacji danej wizyty w serwisie internetowym jako nowej lub zaliczający wizytę do wizyt wracających,

4.    _utmz – plik zawierający informację odnoszącą się do źródła odwiedzin,

5.    PHPSESSID – plik utrzymujący identyfikator bieżącej sesji pomiędzy serwerem, na którym zainstalowany jest serwis a maszyną użytkownika,

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, jednakże może także uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu.

Zmiana ustawień Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

1.    Google Chrome

Z menu przeglądarki należy wybrać: Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” należy kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

a)    Usuwanie plików Cookie,

b)    Domyślne blokowanie plików Cookie,

c)    Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,

d)    Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki

e)    Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen

2.    Internet Explorer

Z menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

3.    Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie bądź odznaczenie pozycji Akceptuj ciasteczka.

4.    Opera

Z menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie bądź odznaczenie pozycji Ciasteczka.

5.    Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo, następnie wybrać poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.
 

ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

KONTAKT

Firma zbierająca dane:

TresCor Sp. z o.o., ul. Kościuszki 57, 61-891 Poznań, NIP 778-134-29-33, KRS 0000116522

Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie.